Stadgar och årsmöten

 

Stadgar för Omställning Hudiksvall

tagna vid årsmötet  2013-04-29

 

§1      Föreningens namn är Omställning Hudiksvall och dess säte är i Hudiksvalls kommun.

§2      Föreningens syfte är att verka som ett opolitiskt medborgardrivet nätverk för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart

           Hudiksvall med ansvar för kommande generationer.

§3      Föreningens verksamhet bedrivs som ett folkbildnings-program med förslag på omställningsområden, arbets-grupper med

          mätbara mål och tydligt ansvar, semi-narier, utställningar, samtalsmöten och en samman-hållande hemsida.

§4      Som medlem räknas den person eller organisation som verkar för föreningens syften och har erlagt medlemsavgift.

§5      Medlemsavgift fastställs av årsmötet och gäller från betalningsdatum till och med nästa årsmöte. Medlemsavgiften ska erläggas

          till föreningens konto. Medlemsavgiften kan vara högre för organisation.

§6      Verksamhetsåret är 12 månader och sammanfaller med kalenderåret.

§7      Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte ska hållas före april månads utgång. Föreningen kan

          också kallas till förenings-möten.

§8      Kallelse till ordinarie årsmöte skall utgå högst fyra och minst två veckor före årsmötesdatum. Kallelse till extra årsmöte skall

          utgå på samma sätt som ordinarie årsmöte. Kallelse till föreningsmöten skall utgå minst 1 vecka före möte.

          Kallelse kan ske med brev eller e-post.

          Varje medlem som erlagt medlemsavgift och är närvarande har rösträtt vid årsmöten och föreningsmöten. Varje medlem har en

          (1) röst. Rösträttsberättigad kan via fullmakt representeras av ett ombud.

          Enstaka medlem eller grupp av medlemmar kan till ordinarie årsmöte inlämna motion(er) som skall vara styrelsen tillhanda

          minst två månader före årsmötet.

§9       Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden   förekomma:

$1.          Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

$2.          Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.

$3.          Fråga om mötet har utlysts stadgeenligt.

$4.          Redovisning för föreningens verksamhet under det gångna året.

$5.          Redovisning av ekonomin för det gångna året.

$6.          Revisorernas berättelse.

$7.          Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

$8.          Beslut om uppkommet resultat.

$9.          Val av ordförande.

$10.        Val av övriga ledamöter i styrelsen.

$11.        Val av revisorer.

$12.        Val av valberedning.

$13.        Fastställande av medlemsavgift för innevarande år.

$14.        Behandling av inkomna motioner.

$15.        Förslag från styrelsen.

$16.        Övriga ärenden.

$17.        Mötets avslutande.

§10  Styrelsen skall bestå av högst tio och minst fem ledamöter. Ordföranden väljs på ett år.  Övriga ledamöter väljs på två år. För beslutsmässighet krävs minst fem ledamöter.  Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare resp. kassör. Styrelsen kan adjungera person(er) för speciella ändamål för kortare eller längre tid. Inga ersättare utses till styrelsen.

§11   Två revisorer varav en är ersättare väljs på ett år.

§12   Valberedning bestående av minst en person väljs på ett år.

§13   Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§14     Stadgar skall, för att vara giltiga, med minst 2/3-dels majoritet fastställas på två på varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie. Förändringar av stadgarna skall fastställas på samma sätt.

§15     Upplösning av föreningen kan ske vid 2 årsmöten varav det ena skall vara ordinarie, varvid förslaget skall biträdas av minst ¾ av de avgivna rösterna.

Kvarstående tillgångar skall tillfalla, i första hand, opolitisk förening inom Hudiksvalls kommun som verkar för liknande ändamål, i andra hand till motsvarande typ av förening i närliggande kommuner.

Årsmötesprotokoll 2014-04-02

för föreningen Omställning Hudiksvall

1.  Till ordförande valdes Ingmar Höglund.

2.  Till sekreterare valdes Göte Bohman.

3.  Till justerare valdes Eva Bovin och Karin Ekberg.

4.  Röstlängd fastställdes.

5.  Inga övriga frågor noterades. Dagordningen fastställdes.

6.  Mötet ansågs stadgeenligt utlyst.

7.  Verksamhetsberättelsen framfördes och antogs.

8.   Ekonomiska berättelsen redovisades.

9.   Revisionsberättelsen framfördes.

10. Balans- och resultaträkning fastställdes.

11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

12. Uppkommet resultat överfördes i ny räkning.

13. Medlemsavgift för 2015 fastställdes lika som föregående år 100 kr.

14. Ingmar Höglund valdes till ordförande ytterligare ett år.

15. Till övriga styrelseledamöter valdes

Sittande till 2015: Viveka Höglund, Lena Husén, Göte Bohman

Omval till 2016: Berndt Magnusson, Bertil Arwidson

Fyllnadsval 2015: Karin Ekberg

Nyval 2016: Per-Gunnar Jacobsson

16.  Till revisor omvaldes Eva Bovin

17.  Till valberedning omvaldes Berndt Magnusson och nyvaldes Anders Biving

18.  Valberedningens förslag om inga styrelsearvoden men kostnadstäckning antogs.

19.  Inga motioner eller styrelseförslag fanns att avhandla.

20.  Mötet avslutades.

Protokoll från den ideella föreningen Omställning Hudiksvalls första årsmöte 2013-04-29 i Hudiksvall

Närvarande medlemmar: Bertil Arwidson, Evan Berjlund, Miriam, Berjlund,  Anders Biving,  Göte Bohman, Andréa Bromhed, Eva Bovin, Anettie Danielsson, Karin Ekberg, Lisbeth Engström, Oscar Frieberg, Lena Husén, Ingmar Höglund, Viveka Höglund, Ingrid Jacobsson, Per-Gunnar Jacobsson, Viveka Klingenberg, Berndt Magnusson, Ulf Strandberg

Icke medlem: MariAnn Paananen

Ingmar Höglund inledde mötet med att hälsa välkommen och noterade med glädje att vi hade deltagare både från Delsbo och Svågadalen.

$1.     Till mötets ordförande och sekreterare valdes Ingmar resp Viveka Höglund

$2.     Att justera protokollet valdes Andréa Bromhed och XX.

$3.     Fastställdes att mötet var stadgeenligt utlyst.

$4.     Ingmar gav en sammanfattning av föreningens verksamhet under det gångna året. Eva Bovin, ordförande i Hudiksvalls

          Stadsodlare, berättade om vår första stadsodling.  Berndt Magnusson rapporterade från Omställning Hudiksvalls politikermöte

          16 april.

$5.     Ingmar redovisade det gångna årets ekonomi

$6.     Revisor Eva Bovin föredrog revisionsberättelsen.

$7.     Styrelsen erhöll ansvarsfrihet.

$8.     Uppkommet resultat överfördes till år 2013.

$9.     Till ordförande för Omställning Hudiksvall valdes Ingmar Höglund på ett år.

$10.  Viveka Höglund, Berndt Magnusson och Ulf Strandberg valdes till styrelseledamöter på ett år, övriga: Göte Bohman, Bertil

          Arwidson och Lena Husén på två år. Andréa Bromhed , som fått politiska uppdrag, lämnar styrelsen för att undvika en eventuell

          jävsituation. Valberedningen uppdrog åt styrelsen att under året finna en ersättare.

$11.  Till revisor valdes Eva Bovin, till revisorssuppleant Miriam Berjlund.

$12.  Till valberedningen valdes Berndt Magnusson.

$13.  Medlemsavgiften kvarstår oförändrad, 100 kr för privatperson och 250 kr för organisation.

$14.  Inga motioner hade inkommit.

$15.  Inga förslag från styrelsen hade inkommit.

$16.  Övriga ärenden:

  $1a.     Föreslagen stadgeändring godtogs.

  $1b.     Mötet beslöt att uppdra åt styrelsen att utse två personer inom sig att förhandla  med Hälsinge Vindkraft om ev samarbete.

  $1c.     Mötet beslöt att uppdra åt styrelsen att senast 3 maj lämna synpunkter till kommunen på dubbelspårsförslag OKB.

  $1d.     Mötet uppdrog åt styrelsen att i Medskogs-ärendet formulera en uppmaning till byggnadsnämnden att stå vid redan fattat

               beslut. Ingmar tar emot textförslag och gör ett utkast till skrivelse.

  $1e.     Minst ett extra föreningsmöte per år förutom årsmötet ska arrangeras. Styrelsen kallar till extramöte i höst och där beslutas

              om vi vill ha flera möten än två per år.

Efter ”Övriga ärenden” och en kaffepaus samlades vi till tankar om hur vi vill ha det under det kommande året.  Något av det som fastnade på papperet var:

Föreläsningarna i Café Planet är viktiga.

Gå från teori till handling.

Ha en hel serie föredrag som visar på positiva omställningsexempel.

Studiebesök, t ex av permakultur på Mobodarna.

Bättre att sprida aktiviteterna över året än att kraftsamla kring en Framtidsvecka.

Vi ska försöka nå ny ”publik”.

Kanske bjuda in ”motståndare”?

Gerillaverksamhet – överraskningsplantera mitt i stan. Eller rita förslag på en grönare stad.

Medborgarförslag om en vackrare stad.

Mera stadsodling för trivsel, gemenskap, minskat klotter.

Inte bara satsa på staden utan tänka på kringorterna också.

Lägga omställningsmöten i olika delar av kommunen.

Bjuda in Johan Ehrenberg och Stefan Sundström till hösten.

Organisera inköp/abonnemang hos lokala odlare.

Stimulera kommunen att upphandla ekologiskt till skolor och äldreboenden osv.

Kan måttet ”ekologiskt fotavtryck” bli ett effektivt upphandlingskriterium för att garantera lokala inköp?.

Hyr en tacka!.

Café Planet om kooperativ mat med Olle Persson, kommunens landsbygdsutvecklare, som föreläsare.

Mer satsning på landsbygden – inte bara fokus på centralorten.

Göte påminde om att flera mycket storskaliga kommunala satsningar gjort, bl a i Iggesund och Delsbo.

Det kan vara mindre förändringar som får större betydelse i det vardagliga livet.

Efter samtalet avtackade styrelsen Andréa med en kryddkruka som en symbol för den härliga, inspirerande krydda hon varit i styrelsearbetet och önskade henne varmt välkommen tillbaka.

Ordföranden tackade mötesdeltagarna för alla goda idéer och påpekade att aldrig har väl ett årsmöte varit så välbesökt och aktivt!

stadsodlarlogga

Samarbetspartner


 

Vill ni bli vår nästa partner?

Hör av dig här ››