Stadgar för Omställning Hudiksvall

Antagna vid årsmötet 2013-04-29.

 1. Föreningens namn är Omställning Hudiksvall och dess säte är i Hudiksvalls kommun.
 2. Föreningens syfte är att verka som ett opolitiskt medborgardrivet nätverk för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Hudiksvall med ansvar för kommande generationer.
 3. Föreningens verksamhet bedrivs som ett folkbildnings-program med förslag på omställningsområden, arbetsgrupper med mätbara mål och tydligt ansvar, seminarier, utställningar, samtalsmöten och en sammanhållande hemsida.
 4. Som medlem räknas den person eller organisation som verkar för föreningens syften och har erlagt medlemsavgift.
 5. Medlemsavgift fastställs av årsmötet och gäller från betalningsdatum till och med nästa årsmöte. Medlemsavgiften ska erläggas till föreningens konto. Medlemsavgiften kan vara högre för organisation.
 6. Verksamhetsåret är 12 månader och sammanfaller med kalenderåret.
 7. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte ska hållas före april månads utgång. Föreningen kan också kallas till förenings-möten.
 8. Kallelse till ordinarie årsmöte skall utgå högst fyra och minst två veckor före årsmötesdatum. Kallelse till extra årsmöte skall utgå på samma sätt som ordinarie årsmöte. Kallelse till föreningsmöten skall utgå minst 1 vecka före möte.
  • Kallelse kan ske med brev eller e-post.
  • Varje medlem som erlagt medlemsavgift och är närvarande har rösträtt vid årsmöten och föreningsmöten. Varje medlem har en (1) röst. Rösträttsberättigad kan via fullmakt representeras av ett ombud.
  • Enstaka medlem eller grupp av medlemmar kan till ordinarie årsmöte inlämna motion(er) som skall vara styrelsen tillhanda minst två månader före årsmötet.
 9. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
  • Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
  • Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
  • Fråga om mötet har utlysts stadgeenligt.
  • Redovisning för föreningens verksamhet under det gångna året.
  • Redovisning av ekonomin för det gångna året.
  • Revisorernas berättelse.
  • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  • Beslut om uppkommet resultat.
  • Val av ordförande.
  • Val av övriga ledamöter i styrelsen.
  • Val av revisorer.
  • Val av valberedning.
  • Fastställande av medlemsavgift för innevarande år.
  • Behandling av inkomna motioner.
  • Förslag från styrelsen.
  • Övriga ärenden.
  • Mötets avslutande.
 10. Styrelsen skall bestå av högst tio och minst fem ledamöter. Ordföranden väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år. För beslutsmässighet krävs minst fem ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare resp. kassör. Styrelsen kan adjungera person(er) för speciella ändamål för kortare eller längre tid. Inga ersättare utses till styrelsen.
 11. Två revisorer varav en är ersättare väljs på ett år.
 12. Valberedning bestående av minst en person väljs på ett år.
 13. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.
 14. Stadgar skall, för att vara giltiga, med minst 2/3-dels majoritet fastställas på två på varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie. Förändringar av stadgarna skall fastställas på samma sätt.
 15. Upplösning av föreningen kan ske vid 2 årsmöten varav det ena skall vara ordinarie, varvid förslaget skall biträdas av minst ¾ av de avgivna rösterna. Kvarstående tillgångar skall tillfalla, i första hand, opolitisk förening inom Hudiksvalls kommun som verkar för liknande ändamål, i andra hand till motsvarande typ av förening i närliggande kommuner.